Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Privatumo politika

Privatumo politika

Formos viršus


1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Mobilektra.eu individualios veiklos pažyma 607271 (toliau - "Parduotuvė") rūpinasi visų savo klientų (prekių pirkėjų), įskaitant parduotuvės svetainės mobilektra.eu (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų teisių užtikrinimą.
1.2. Minėtoji privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Parduotuvės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus.
1.3. Naudodamiesi Parduotuvės Svetaine, taip pat užsisakydami prekes bei suteikdami Parduotuvei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje po šios politikos tekstu pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Parduotuvės Svetainėje.
1.4. Rūpindamiesi Jūsų asmens duomenimis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.


2. Naudojamos sąvokos?

2.1. Asmens duomenys - informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Parduotuvės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Parduotuvės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas, kuriuo jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas – Individualios veiklos pažyma „607271“.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes, arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


3. Renkami asmens duomenys

3.1. Parduotuvė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ar užsakydami prekes Svetainėje arba užsisakydami prekes kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su prekių teikimu, pvz., prekė ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi.
3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Parduotuvės duomenų bazėje 10 (dešimt) metų nuo atlikto užsakymo.
3.3. Parduotuvė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ar užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai ar vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija.
3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Parduotuvės duomenų bazėje ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo atlikto užsakymo. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.


4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Parduotuvė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Parduotuvės klientų identifikavimui Parduotuvės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).


5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Parduotuvė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo.


6. Jūsų turimos duomenų subjektų teisės

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias Parduotuvė įgyvendins, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@mobilektra.eu) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Parduotuvė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: 1. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, 2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, 3. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Parduotuvė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Parduotuvei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Parduotuvės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kitais tikslais).
6.2. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: 
https://www.ada.lt/


7. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu arba teirausimės dėl esamų prekių, ar paslaugos kokybės.
7.2. Parduotuvė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.


8. Jūsų asmens duomenų teikimas

8.1. Parduotuvės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. Parduotuvė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Parduotuvei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Parduotuvės vardu ir Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
8.3. Parduotuvė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Norime pažymėti, kad 8.3 punkte nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus Parduotuvės leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
Formos apačia